31.05.2023 MGI - Media and Games Invest SE  SE0018538068

MGI - Media and Games Invest: Solitt första kvartal 2023, intäktstillväxt 4% driven av annonsering 8% och spel -6%, just. EBITDA +9% förbättrad lönsamhet efter kostnadsneddragningar, Guidning för 2023


 

MGI - Media and Games Invest: Solitt första kvartal 2023, intäktstillväxt 4% driven av annonsering 8% och spel -6%, just. EBITDA +9% förbättrad lönsamhet efter kostnadsneddragningar, Guidning för 2023

MGI - Media and Games Invest: Solitt första kvartal 2023, intäktstillväxt 4% driven av annonsering 8% och spel -6%, just. EBITDA +9% förbättrad lönsamhet efter kostnadsneddragningar, Guidning för 2023

 

Intäkterna uppgick till 68,8 mEUR under första kvartalet 2023 (Q1 2022: 65,9 mEUR)

  • En intäktstillväxt på totalt 4% varav 1% valutajusterad organisk intäktstillväxt1.
  • Programmatisk annonsering växte intäkterna med 8% och spel minskade intäkterna med 6% efter avyttringarna av icke-strategiska spel under Q4'22
  • Totala antalet mjukvarukunder2 ökade med 16 % på årsbasis från 479 till 557 driver intäktstillväxten för programmatisk annonsering och bygger en stark bas för ytterligare tillväxt på en generellt mjuk annonsmarknad.
  • MGI vinner marknadsandelar via Verve och når en marknadsandel på 12 % i Nordamerika på Android In-App-annonsering och 6 % på iOS In-App-annonsering enligt Pixalates rapport över marknadsandelar.

 

Just. EBITDA3 uppgick till 19,1 mEUR för första kvartalet 2023 (Q1 2022: 17,6 mEUR)

  • Det just. EBITDA-resultatet ökade med totalt 9% med en förbättrad just. EBITDA-marginal4 på 28% (Q1 2022: 27 %).
  • Just. EBITDA-resultat ökar snabbare än intäkterna på grund av effektiviseringsvinster som medför lägre IT kostnader efter integrationen av flera förvärvade tekniska plattformar.
  • Dessutom leder den strömlinjeformade speldivisionen till ytterligare kostnadsminskningar under Q1’23 och påföljande kvartal. 

 

Guidning för finansiell utveckling för räkenskapsåret 2023

  • Intäkter intervallet 335 mEUR –345 mEUR (räkenskapsåret 2022: 324 mEUR), vilket återspeglar en ökning med 3-7%.
  • Intäktsprognosen för 2023 skulle vara 350 - 360 MEUR om vi antar en stabil växelkurs jämfört med 2022 samt om vi lägger tillbaka avyttringarna av spel. Detta motsvarar en proforma intäktsökning på 8-12%.
  • Just. EBITDA3 -resultat i intervallet 95 mEUR – 105 mEUR (räkenskapsåret 2022: 93 mEUR), vilket återspeglar en ökning med 2-13%.

 

31 maj 2023 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: SE0018538068; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar sin delårsrapport Q1 2023 och dess finansiella vägledning för räkenskapsåret 2023.

 

ETT ORD FRÅN VD REMCO WESTERMANN

 

"Jag är glad att kunna rapportera att vi under första kvartalet 2023 kunde fortsätta att växa vårt bolag trots den övergripande fortsatt mjuka globala annonsmarknaden. Trots ihållande tuffa marknadsförhållanden uppnådde vi en intäktstillväxt på 4 % jämfört med föregående år, driven av en tillväxt på 8 % jämfört med föregående år från vår affär för programmatisk annonsering. Detta kompenserades av en nedgång i spelintäkter på 6 % jämfört med föregående år efter avyttringen av mindre och icke-strategiska spel under fjärde kvartalet 2022. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 1%. Baserat på intäktstillväxt i kombination med vårt fokus på kostnadsoptimering ökade vårt justerade EBITDA-resultat till 19,1 miljoner euro och vårt justerade rörelseresultat (EBIT) ökade till 15,2 miljoner euro, vilket resulterade i justerad EBITDA-marginal och justerad EBIT-marginal på 28% respektive 22%. Våra resultat återspeglar ett mycket solitt finansiellt resultat, särskilt när vi ser tillbaka på första kvartalet 2022 som med stor sannolikhet är den tuffaste perioden att jämföra med 2022. Eftersom detta kvartal fortfarande inte var påverkat av avyttring av spel samt förseningar och nedgångar i annonsbudgetar.” säger Remco Westermann, VD för MGI Group.

 

HÖJDPUNKTER Q1 2023

HÖJDPUNKTER Q1 2023

Nettointäkterna uppgick till 68,8 mEUR (Q1 2022: 65,9 mEUR), en ökning med 4% jämfört med Q1 2022 varav 1 % från valutajusterad organisk intäktstillväxt.

Just. EBITDA-resultat uppgick till 19,1 mEUR (Q1 2022: 17,6 mEUR), en ökning med 9%.

Just. EBIT5 -resultat uppgick till 15,2 mEUR (Q1 2022: 13,6 mEUR), en ökning med 12%.

Just. Nettoresultat6 uppgick till 3,1 mEUR (Q1 2022: 5,7 mEUR), en minskning med -46%, drivet av högre räntekostnader.

Likvida medel uppgick till 130,0 mEUR (31 december 2022: 150,0 mEUR) och fortsatt stark trots en minskad användning av programmet för värdepapperisering och säsongsbetonade kassautflöden för betalning av Verve-förlag efter ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. 

Räntebärande nettoskuld7 per den 31 mars 2023 uppgick till 288,3 mEUR (31 december 2022: 273,9 mEUR).

Skuldsättningsgraden8 uppgick till 3,0x den 31 mars 2023 (2,9x den 31 december 2022) och förblev stabil.

Vinst per aktie (EPS) uppgick till 0,00 EUR outspädd / utspädd (Q1 2022: 0,02 EUR före utspädning /efter utspädning). Vinsten per aktie justerad för förvärvsrelaterade ( PPA)-avskrivningar uppgick till 0,02 EUR före utspädning/efter utspädning (Q1 2022: 0,04 EUR före utspädning/efter utspädning).

 

VALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

 

I EURm

Kv1 2023

Kv1 2022

Helår 2022

Nettointäkter

68,8

65,9

324,4

Årlig intäktstillväxt

4%

27%

29%

EBITDA9

17,4

16,9

84,8

EBITDA-marginal10

25%

26%

26%

Just. EBITDA

19,1

17,6

93,2

Just. EBITDA-marginal

28%

27%

29%

Just. Rörelseresultat EBIT11

15,2

13,6

76,6

Just. EBIT-marginal

22%

21%

24%

Just. Nettovinst12

3,1

5,7

21,1

Just. Nettovinstmarginal

4%

9%

6%

 

GUIDNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

 

 

 

Helår 2022

Guidning helår 2023

Intäkter (i €m)

324

335-345

Tillväxt

29%

3-7%

Just. EBITDA (i €m)

93

95-105

Tillväxt

31%

2-13%

 

Vår guidning för räkenskapsåret 2023 är baserad på antagandet att mjukheten på annonsmarknaden baserat på den mjuka totala ekonomiska situationen kommer att fortsätta under resten av året. Baserat på ytterligare produktinnovation inom dataområdet men också genom flera nya plattformsfunktioner som lanseras samt introduktion och genom att skala upp nya kunder förväntar vi oss att ta ytterligare marknadsandelar och öka våra nettointäkter. I kombination med kostnadssänkningar som påbörjades 2022 förväntar vi oss också att öka vår lönsamhet ännu starkare, vilket också bör stödja en minskad skuldsättningsgrad.

Beroende på den övergripande makroekonomiska utvecklingen kan annonsutgifterna också utvecklas mer positivt, vilket kan ha en positiv inverkan på MGI:s finansiella utsikter.

 

Delårsrapporten Q1 2023 finns tillgänglig på MGI:s företagswebbplats på www.mgi-se.com i avsnittet Investor Relations. Ekonomin har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.   

 

Sedlar - Alla Sedlar definieras som i MGI:s bokslutsrapport 2022

Not (1) Organisk intäktstillväxt: Organisk intäktstillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från företag som varit inom företaget i tolv månader eller mer. Det som exkluderas är intäktstillväxten från förvärv som inte varit en del av koncernen under de senaste tolv månaderna, och nedgången från försäljning till följd av nedläggningar/avyttringar av hela verksamheter.

Notera (2) Antal nya mjukvarukunder: mjukvarukunder med bruttointäkter som överstiger 100 000 USD

Not (3) Justerad EBITDA: Redovisad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 1,6 mEUR och gjordes till stor del för engångskostnader i samband med flytt av huvudkontoret till Sverige, M&A-kostnader samt ESOP-programmet.

Not (4) Justerad EBITDA / EBIT-marginal: Justerad EBITDA / EBIT i procent av nettointäkterna.

Not (5) Justerad EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och förvärvsrelaterade (PPA)-avskrivningar till följd av M&A-relaterade köpeskillingar. För justeringar, se fotnot 3 ovan.

Not (6) Justerat nettoresultat: Nettoresultat exklusive förvärvsrelaterade (PPA)-avskrivningar13

Not (7) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande finansiell skuldsättning exklusive aktieägar- och närståendelån minus likvida medel.

Not (8) Skuldsättningsgrad: Räntebärande nettoskuld dividerat med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna exklusive aktieägar- och närståendelån.

Not (9) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar.

Not (10) EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Not (11) Justerad EBIT-marginal: Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen.

Not (12) Justerad nettoresultatmarginal: Justerad nettoresultat i procent av nettoomsättningen.

Notera (13)Förvärvsrelaterade (PPA) -avskrivningar: IFRS-avskrivningar på M&A-relaterade inköpspriser som inte är avdragsgilla.

 

Inbjudan till investerarpresentation

MGI bjuder in investerare att delta i presentationen av resultatet för första kvartalet 2023 av Remco Westermann (VD) och Paul Echt (CFO) onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på begäran på Bolagets hemsida www.mgi-se.com.

För att delta via webbsändning, besök:
https://ir.financialhearings.com/media-and-games-invest-q1-2023

För att delta via telefon, ring:
SE: +46 8 505 163 86
Storbritannien: +44 20 319 84884
För deltagare i andra länder, använd (avgiftsfritt): +1 412 317 6300
Pinkod:7242537#

Ansvariga parter

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som MGI - Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av nedan angivna kontaktpersoner, vid den tidpunkt som anges av MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publicering av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Chef för Investor Relations
+49 170 376 9571
[email protected], [email protected]
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
[email protected]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
[email protected]

 

Om MGI

MGI - Media and Games Invest SE (MGI) driver en snabbt växande, integrerad mjukvaruplattform för annonsering som matchar den globala annonsörens efterfrågan med utgivarnas utbud av annonser samtidigt som data används för att förbättra resultaten. MGI:s huvudsakliga operativa närvaro finns i Nordamerika och Europa. Genom investeringar i organisk tillväxt och innovation, såväl som utvalda förvärv, har MGI byggt en one-stop-shop för programmatisk annonsering som gör det möjligt för företag att köpa och sälja annonsutrymme på alla digitala enheter (mobil, webb, uppkopplad TV och digitalt utanför hemmet ) på ett helt automatiserat och AI-drivet sätt. MGI drivs av uppdraget att göra annonsering bättre. MGI är registrerat som Societas Europaea i Sverige (registreringsnummer 517100-0143) och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i Scale-segmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har två säkerställda obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected].

 

Framåtblickande uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för företagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, prestation, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och marknaderna där bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "siktar" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i denna utgåva, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte förlita sig i onödan på de framåtblickande uttalandena i denna release. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 Dokument: MGI - Media and Games Invest SE - Interim Report Q1 2023

1645325  31.05.2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1645325&application_name=news&site_id=boersengefluester_html


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 0,79 32,62 83,89 140,22 252,17 324,44 321,98
EBITDA1,2 -4,49 8,65 15,54 26,55 65,04 84,75 128,46
EBITDA-Marge3 -568,35 26,52 18,52 18,93 25,79 26,12
EBIT1,4 -4,86 2,33 5,00 11,04 36,80 26,62 99,00
EBIT-Marge5 -615,19 7,14 5,96 7,87 14,59 8,21 30,75
Jahresüberschuss1 -6,20 1,58 1,25 2,71 16,06 -20,41 46,22
Netto-Marge6 -784,81 4,84 1,49 1,93 6,37 -6,29 14,36
Cashflow1,7 -7,51 4,93 16,20 25,20 64,84 134,22 69,45
Ergebnis je Aktie8 -0,14 0,09 -0,01 0,03 0,11 -0,12 0,26
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Deloitte

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
MGI – Media and Games Invest
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A3D3A1 1,660 Halten 264,35
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,83 19,24 0,71 29,14
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,75 3,81 0,82 4,11
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 13.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.05.2024 29.08.2024 28.11.2024 18.04.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
12,80% 44,39% 68,87% 47,69%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu MGI - Media and Games Invest SE  ISIN: SE0018538068 können Sie bei EQS abrufen


Medien (Verlag/TV) , A3D3A1 , M8G , XETR:M8G