29.02.2024 MGI - Media and Games Invest SE  SE0018538068

MGI rapporterar organisk tillväxt på 16 % under Q4 2023, vilket resulterar i intäkter på 322 miljoner euro för helåret 2023 och överträffar prognosen för helåret med 6 % - stark start på 2024


 

MGI rapporterar organisk tillväxt på 16 % under Q4 2023, vilket resulterar i intäkter på 322 miljoner euro för helåret 2023 och överträffar prognosen för helåret med 6 % - stark start på 2024

MGI - Media and Games Invest SE rapporterar betydande organisk tillväxt på 16 % under fjärde kvartalet 2023, vilket resulterar i intäkter på 322 miljoner euro för helåret 2023 och överträffar prognosen för helåret med 6 % - stark start på 2024

 • Nettoomsättningen ökade med 6% till 98,7 mEUR under Q4 2023 (Q4 2022: 92,9 mEUR)
  • 16% organisk omsättningstillväxt1 justerat för valutaeffekter och avyttringar
  • 19% ökning av antalet programvarukunder till 2.276
  • 14% ökning av antalet annonsvisningar till 206 miljarder

 

 • Just. EBITDA2 uppgick till 31,7 MEUR under Q4 2023 (Q4 2022: 31,5 MEUR)
  • 1% ökning av just. EBITDA
  • Ytterligare effektivitetsvinster från minskade personal- och teknikkostnader förväntas 
    
 • Just. nettoresultat mer än tredubblades till 7,5 mEUR (Q4 2022: 2,3 mEUR)
  • 225% ökning av justerat nettoresultat till följd av lägre finansiella kostnader och skatter.
  • Tillbaka till vinst: Vinst per aktie (EPS) uppgick till 0,03 euro före utspädning / efter utspädning (Kv4 2022: -0,18 euro före utspädning / efter utspädning)

 

 • Stark start på 2024 med 18% årlig organisk tillväxt i Jan-2411
  • Stark efterfrågan på MGI:s nya ID-lösa, AI-optimerade targeting-lösningar
  • Ökade budgetar från stora annonsörer driver tillväxt på efterfrågesidan
  • Ökat antal kunder och  ökad ”share of wallet”

 

29 februari 2024 - (08:00 CET) Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: SE0018538068; ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar sin bokslutskommuniké för Q4 2023.

 

Ett ord från VD Remco Westermann

"Jag är glad att kunna meddela att MGI har levererat en organisk tillväxt på 16% under det fjärde kvartalet 2023. Nu med inblick i februari fortsätter tillväxttrenden in i 2024. De första tre kvartalen 2023 levererade endast ensiffrig organisk tillväxt på grund av de utmaningar som det allmänna ekonomiska klimatet medförde.  Trots detta var 2023 ett år med betydande milstolpar och ökade marknadsandelar. MGI är idag marknadsledande inom in-app-annonsering i Nordamerika.3 Under 2023 ökade antalet programvarukunder med 19% till 2.276. Antalet annonsvisningar ökade också med 14% till 206 miljarder. Pixalate-data visar att vi ytterligare stärkte vår marknadsledande position till 12% marknadsandel på iOS och 12% på Android-enheter i Nordamerika. För närvarande har 2024 fått en bra start, och vi förväntar oss att våra AI-investeringar och den övergripande marknadsåterhämtningen kommer att ge en meningsfull tvåsiffrig intäktstillväxt under resten av året", kommenterade Remco Westermann, VD för MGI Group.

 

HÖJDPUNKTER Q4 2023

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,7 MEUR (Q4 2022: 92,9 MEUR), en ökning med 6%. Den organiska intäktstillväxten, justerad för valutaeffekter och avyttringar, uppgick till 16%. Ökningen drevs av nya mjukvarukunder och produktlanseringar samt tecken på en begynnande återhämtning på annonsmarknaden.
 • Just. EBITDA uppgick till 31,7 MEUR (Q4 2022: 31,5 MEUR), en ökning med 1%. Den solida utvecklingen drevs till stor del av minskade personalkostnader. EBITDA-justeringar gjordes främst för engångsavgifter för revision och redovisningsrådgivning, omstruktureringskostnader samt icke kassapåverkande kostnader för ESOP-programmet
 • Just. EBIT4 uppgick till 26,8 MEUR (Q4 2022: 28,1 MEUR), en minskning med -5% till följd av en ökning av avskrivningskostnader relaterade till mjukvaruutveckling.
 • Just. nettoresultat5 uppgick till 7,5 MEUR (Q4 2022: 2,3 MEUR), en ökning med 225% som främst drevs av minskade finansiella kostnader samt skatter.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,03 euro före utspädning / efter utspädning (Q4 2022: -0,18 euro före utspädning / efter utspädning). EPS justerat för PPA-avskrivningar uppgick till 0,05 euro före utspädning / 0,04 euro efter utspädning (Q4 2022: 0,01 euro före utspädning / efter utspädning).

 

HÖJDPUNKTER HELÅRET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 322,0 MEUR (FY 2022: 324,4 MEUR), en minskning med -1%. Den organiska intäktstillväxten, justerad för valutaeffekter och avyttringar, uppgick till 5%.
 • Just. EBITDA uppgick till 95,2 MEUR (FY 2022: 93,2 MEUR), en ökning med 2%.
 • EBITDA-justeringar uppgick till -33,3 MEUR och avsåg främst tilläggsköpeskillingen för AxesInMotion, juridiska kostnader och rådgivningskostnader efter förvärvet samt omstruktureringskostnader efter den aviserade kostnadsbesparingsplanen (se tabell EBITDA-justeringar i bokslutskommunikén Q4 2023).
 • Just. EBIT uppgick till 76,9 MEUR (FY 2022: 76,6 MEUR).
 • Justerat nettoresultat uppgick till 57,4 MEUR (FY 2022: 21,1 MEUR), en ökning med 172,5% som främst berodde på frigörandet av tilläggsköpeskillingen för AxesInMotion samt minskade skattekostnader.
 • Räntebärande nettoskuld6 per den 31 december 2023 uppgick till 294,9 MEUR (31 december 2022: 273,9 MEUR).
 • Skuldsättningsgraden7 uppgick till 3,1x per den 31 december 2023 (2,9x per den 31 december 2022) och ökade främst drivet av utbetalningar för tilläggsköpeskillingar under året. Målet är fortfarande att på medellång sikt ligga under 3,0x.
 • Likvida medel uppgick till 121,7 MEUR per den 31 december 2023, jämfört med 150,0 MEUR per den 31 december 2022. Likvida medel minskade främst på grund av utbetalningar av tilläggsköpeskillingar samt återköp av obligationer. Likvida medel var fortsatt starka, vilket ger bolaget en hög grad av likviditet framöver. 
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,29 euro före utspädning / 0,26 euro efter utspädning (2022: -0,13 euro före utspädning / efter utspädning). EPS justerat för PPA-avskrivningar uppgick till 0,36 euro före utspädning / 0,32 euro efter utspädning (2022: 0,13 euro före utspädning / 0,12 euro efter utspädning).

 

Bokslutskommunikén för Q4 2023 finns tillgänglig på MGI:s hemsida https://www.mgi-se.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ under Investor Relations.

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI-KONCERNEN

I miljoner euro

Q4 2023

Q4 2022

ÅR 2023

ÅR 2022

Nettoomsättning

98.7

92.9

322.0

324.4

Årlig tillväxt i intäkter

6%

16%

-1%

29%

EBITDA8

27.3

26.5

128.5

84.8

EBITDA-marginal9

28%

28%

40%

26%

Just. EBITDA

31.7

31.5

95.2

93.2

Just. EBITDA-marginal9

32%

34%

30%

29%

Just. EBIT

26.8

28.1

76.9

76.6

Just. EBIT-marginal9

27%

30%

24%

24%

Just. nettoresultat

7.5

2.3

57.4

21.1

Just. nettomarginal9

8%

2%

18%

6%

 

 

Inledande guidning

ÅR 2023

 

Uppdaterad guidning

ÅR2023

 

Utfall

ÅR 2023

Intäkter (i miljoner euro)

335-345

 

 

303

322

 

 

Just. EBITDA (i miljoner euro)

 

 

 

 

95-105

 

 

 

 

93

 

95

 

 

 

Noter - Alla noter är definierade enligt årsrapporten Q4 2023 från MGI

Not (1) Organisk omsättningstillväxt: Organisk intäktstillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från företag som varit inom företaget i tolv månader eller mer. Det som exkluderas är intäktstillväxten från förvärv som inte har varit en del av koncernen under de senaste tolv månadernas , och nedgången från försäljning som härrör från nedläggningar /  avyttring av hela verksamheter.

Not (2) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive jämförelsestörande poster. EBITDA-justeringar uppgick till -33,3mEUR under 2023 (4.4 mEUR i Q4 2023)  och gjordes främst för tilläggsköpeskillingen för AxesInMotion, juridiska kostnader och rådgivningskostnader efter förvärvet samt omstruktureringskostnader efter den aviserade kostnadsbesparingsplanen (se tabell EBITDA-justeringar i bokslutskommunikén Q4 2023).

Not (3) Pixalate: Rapport om marknadsandelar för mobila SSP Q4 2023.

Not (4 ) Justerad EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive jämförelsestörande poster och PPA-avskrivningar10 .

Note (5) Justerat nettoresultat: Nettoresultat exklusive PPA-avskrivningar.

Not (6 ) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande finansiell skuldsättning exklusive aktieägar- och närståendelån minus likvida medel.

Not (7 ) Skuldsättningsgrad: Räntebärande nettoskuld dividerad med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna exklusive aktieägar- och närståendelån.

Not (8) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (9 ) EBITDA / Justerad EBITDA / Justerad EBIT / Justerad nettomarginal: EBITDA / Justerad EBITDA / Justerad EBIT / Justerat nettoresultat i procent av nettoomsättningen.

Not (10) PPA-avskrivningar: IFRS Avskrivning på M&A-relaterade köpeskillingar som inte är skattemässigt avdragsgilla.

Note (11) Denna information har hämtats från bolagets förvaltningsberättelse och interna rapportering för januari 2024 och har inte reviderats eller granskats

 

Inbjudan till investerarpresentation

MGI inbjuder investerare att delta i presentationen av resultatet för Q4 2023 av Remco Westermann (CEO) och Paul Echt (CFO) torsdagen den 29 februari 2024 kl. 13:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig on-demand på bolagets hemsida www.mgi-se.com.

För att delta via webbsändning, vänligen besök

https://ir.financialhearings.com/media-and-games-invest-q4-2023/register

För att delta via telefon och ställa frågor, vänligen registrera dig på följande länk:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001868

Ansvariga parter

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som MGI - Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire angav för publicering av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sören Barz
Chef för Investor Relations
+49 170 376 9571
[email protected], [email protected]
www.mgi-se.com

Danesh Zare
Senior Investor Relations Manager
+46 70 916 7932 [email protected]

Om MGI - Media and Games Invest SE

MGI - Media and Games Invest SE (MGI) driver en snabbväxande, lönsam annonsmjukvaruplattform som matchar global efterfrågan från annonsörer med utbudet från publicister och samtidigt förbättrar resultaten genom förstapartsdata från egna spel. MGI:s huvudsakliga operativa närvaro är i Nordamerika och Europa. Genom investeringar i organisk tillväxt och innovation, samt riktade M&A, har MGI byggt en one-stop shop för programmatisk annonsering, vilket gör det möjligt för företag att köpa och sälja annonsutrymme över alla digitala enheter (mobilappar, webb, ansluten TV och digital out of home), med uppdraget att göra reklam bättre. MGI är registrerat som Societas Europaea i Sverige (registreringsnummer 517100-0143) och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i Scale-segmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har två säkerställda obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected].

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "kan", "syftar till" eller "kan", eller, i varje fall, deras negativa form, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande, inklusive de finansiella proformasiffrorna, baseras på olika antaganden, av vilka många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden och finansiella proformasiffror är rimliga kan det inte lämna några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande (inklusive de finansiella proformasiffrorna) är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig tilltro till de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått ingår häri gäller endast per dagen för offentliggörandet och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framtidsinriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga regler för aktiebörser.

 Dokument: Report - 29-02-2024 - MGI - Year End Q4 2023 206 2023

1847887  29.02.2024 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1847887&application_name=news&site_id=boersengefluester_html


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 0,79 32,62 83,89 140,22 252,17 324,44 322,00
EBITDA1,2 -4,49 8,65 15,54 26,55 65,04 84,75 95,20
EBITDA-Marge3 -568,35 26,52 18,52 18,93 25,79 26,12
EBIT1,4 -4,86 2,33 5,00 11,04 36,80 26,62 76,90
EBIT-Marge5 -615,19 7,14 5,96 7,87 14,59 8,21 23,88
Jahresüberschuss1 -6,20 1,58 1,25 2,71 16,06 -20,41 57,40
Netto-Marge6 -784,81 4,84 1,49 1,93 6,37 -6,29 17,83
Cashflow1,7 -7,51 4,93 16,20 25,20 64,84 134,22 0,00
Ergebnis je Aktie8 -0,14 0,09 -0,01 0,03 0,11 -0,12 0,26
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2022 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Nexia

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
MGI – Media and Games Invest
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A3D3A1 1,510 Halten 240,47
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
16,78 22,68 0,75 75,50
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,65 1,79 0,75 6,95
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 13.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.05.2024 29.08.2024 28.11.2024 18.04.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
25,72% 37,47% 53,61% 18,15%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu MGI - Media and Games Invest SE  ISIN: SE0018538068 können Sie bei EQS abrufen


Medien (Verlag/TV) , A3D3A1 , M8G , XETR:M8G